Zakres usług

Przedmiotem naszej działalności jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i świadczeń dla poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu.

Odszkodowanie jest świadczeniem jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od innego podmiotu, który tą szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Szkód można doznać na skutek m.in. wypadków drogowych, kolizji, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwie rolnym, błędów medycznych, poślizgnięć.

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

O odszkodowanie za wypadek komunikacyjny dochodzi się z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. W przypadku braku tego ubezpieczenia to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca należne odszkodowanie.

Świadczenia przysługujące w przypadku osoby rannej :

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, opieki, dojazdów do lekarza;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta uzupełniająca;
 • odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów;
 • odszkodowanie za szkody w mieniu.

W zależności od rodzaju zdarzenia poszkodowanym może być m.in.:

 • kierujący samochodem,
 • motocyklista,
 • rowerzysta,
 • pieszy.

Katalog świadczeń przysługujących uprawnionym po śmierci poszkodowanego może obejmować swoim zakresem:

 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego;
 • rentę alimentacyjną;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci najbliższego członka rodziny;
 • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny.

Uprawnionymi do świadczeń po osobie zmarłej są najbliżsi członkowie rodziny m.in.:

 • małżonkowie,
 • konkubenci,
 • rodzice,
 • rodzeństwo,
 • dzieci wspólne, przysposobione, wychowywane w ramach rodziny zastępczej.

WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa, choć chroni ono także samego rolnika, gdyż to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba   pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie.

Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno za szkodę będącą wynikiem uszkodzenia ciała jak i przypadku śmierci. Np. wypłaci zadośćuczynienie czy zwróci koszty poniesione w związku z wypadkiem  (koszty leczenia, koszty pogrzebu) jak i za szkodę na mieniu, tj. np. za zniszczoną odzież, czy samochód.

WYPADEK PRZY PRACY

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

O odszkodowanie za wypadek przy pracy ubiegać się mogą osoby zatrudnione wykonujące zwykłe czynności lub polecenia przełożonego,  czynności bez polecenia oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy.

Roszczenia kierowane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku gdy do zdarzenia doszło z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia szkody i wypłaty należnego odszkodowania.

Poszkodowany może dochodzić:

 • zadośćuczynienia za doznane krzywdy;
 • zwrotu poniesionych kosztów leczenia;
 • zaliczki na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją;

BŁĘDY MEDYCZNE

Za błędy w sztuce medycznej dochodzimy odszkodowania z polisy OC lekarza lub placówki medycznej. Odszkodowania mogą dochodzić osoby, które w wyniku błędu medycznego lub zaniedbania lekarza doznały szkody. W przypadku udowodnienia winy lekarzowi lub placówce medycznej osoba poszkodowana może dochodzić:

 • zadośćuczynienia za doznane krzywdy;
 • zwrotu poniesionych kosztów leczenia;
 • zaliczki na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem i rekonwalescencją;

POŚLIZGNIĘCIA I POTKNIĘCIA

Często powodem powstania szkody jest złe utrzymanie drogi, chodnika, schodów lub nieodśnieżone, oblodzone, mokre, nierówne  chodniki, wystające studzienki kanalizacyjne, niezabezpieczone włazem studnie itd. Dochodzi wówczas do poważnych kontuzji w postaci złamań, a niekiedy i śmierci poszkodowanego. W takich przypadkach osoba ranna lub rodzina zmarłego może ubiegać się o odszkodowanie od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym lub od jego ubezpieczyciela. Istotne jest, aby w przypadku zaistnienia takiej szkody, osoba poszkodowana zabezpieczyła materiał dowodowy w postaci zdjęć z miejsca zdarzenia, zeznań postronnych świadków, nagrań z monitoringu. Zgodnie z art. 6 KC to na osobie poszkodowanej ciąży obowiązek udowodnienia swoich roszczeń.

Z UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH, UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Firma Aka Dochodzenie Odszkodowań oferuje również pomoc w uzyskaniu odszkodowania z grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są takie dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Ubezpieczenie może obejmować wypadki powstałe w pracy, w życiu codziennym, w szkole i w podróży. Warunkiem do uzyskania odszkodowania jest doznanie przez osobę ubezpieczoną, niezależnie od swej woli, nieszczęśliwego wypadku, w następstwie którego powstają skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

USZKODZONY BUDYNEK, ZNISZCZONE MIESZKANIE

Zasadą dochodzenia odszkodowań jest zaistnienie zdarzenia powodującego szkodę. Będzie to więc: uszkodzenie, zniszczenie, uczynienie rzeczy całkowicie niezdatnej do użytku czy też kradzież rzeczy. Jeśli Państwa mienie doznało szkody, nasza firma dokona wszelkich starań, aby uzyskać stosowne odszkodowanie za doznane straty. Uzyskamy odszkodowanie zarówno za rzeczywisty uszczerbek majątkowy, jak i również za utratę korzyści jakie poszkodowany spodziewał się osiągnąć, gdyby zdarzenie nie wystąpiło.

Zdarzenie powodujące szkodę, musi zostać udokumentowane za pomocą: zeznań świadków, zdjęć, protokołu policyjnego.

Najczęściej spotykane roszczenia odszkodowawcze za zniszczone mienie, to te z tytułu:

 • uszkodzenia pojazdu,
 • zalania, podpalenia mieszkania,
 • zniszczenia nieruchomości,
 • zniszczenia upraw,
 • zniszczenia maszyn.