Po 140.000 zł

zadośćuczynieniadla rodziców po tragicznej śmierci córki

Tadeusz i Dorota G. prowadzili wspólnie z pełnoletnią córką Anną gospodarstwo domowe. W grudniu 2012 r.  Anna, jako pasażerka, zginęła w wypadku samochodowym.

Firma  AKA, jako pełnomocnik, wystąpiła do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę na rzecz Tadeusza i Doroty G. po 250.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną po śmierci córki krzywdę oraz po 100.000 zł stosownego odszkodowania tytułem znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej, a także wniosło o zwrot poniesionych w związku z pogrzebem kosztów.

Ubezpieczyciel początkowo przyznał zadośćuczynienie – po 40.000 zł, a z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej – po 10.000 zł oraz  zrefundował poniesione koszty pogrzebu. Później zaproponował ugodę: dopłatę zadośćuczynienia do  łącznej kwoty 80.000 zł dla każdego z uprawnionych.

Nie widząc możliwości ugodowego zakończenia postępowania likwidacyjnego Biuro AKA postanowiło dochodzić dalszych roszczeń na drodze sądowej. Wyrokiem z czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz Państwa G. dopłatę w wysokości po 100.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.